KerkVandaag januari 2021

Januari 2021   56e  jaargang nr. 1
Digitale kopy dinsdag 26 januari vóór 18.00 uur naar e-mail:
kerkblad@pknontmoetingskerkwilnis.nl

========================

Pastorale

???

Wanneer u deze KerkVandaag in handen hebt staan we op de drempel van januari, of zijn we daar net overheen. Zoals elk jaar, en dus ook dit jaar, begint het nieuwe jaar met elkaar het allerbeste voor het nieuwe jaar toe te wensen, maar ook met de gedachte, al of niet uitgesproken: wat zal het nieuwe jaar ons brengen? We zijn, heel menselijk, nieuwsgierig, wat er voor ons verborgen ligt in de tijd die komt. Dat kunnen geplande vooruitzichten zijn, waar we naar uitkijken en naar toeleven, maar de meeste impact hebben gebeurtenissen die we niet verwachten of hadden zien aankomen: verblijdende, vreugdevolle, en natuurlijk ook hele confronterende, verdrietige gebeurtenissen. Die dubbelheid van vreugde en verdriet, kenmerkt nu eenmaal ons leven. We leven in vertrouwen en gelijktijdig in onwetendheid. Voor 2021 geldt misschien nog wel meer dan voor andere jaren dat we nieuwsgierig zijn naar wat dit jaar ons gaat brengen? Komt er eindelijk een einde aan de social-distance? Kunnen we weer terug naar normaal, wat dat dan ook moge zijn? Er is nu een vaccin tegen het covid-19 virus, maar hoe effectief zal dat zijn in de bestrijding van het virus? Vragen, vragen, vragen, waar nu nog geen antwoord op gegeven kan worden.
​We leven in vertrouwen en met onwetendheid. Laten we elkaar aansporen, ook in en voor het nieuwe jaar, de nadruk te leggen op dat vertrouwen. Vertrouwen op en in elkaar, en vertrouwen op en in de Eeuwige! Dan komt het zeker goed, ook in dit jaar 2021. Sterker nog, dan is het jaar al goed, nog voordat we werkelijk zijn begonnen. U allemaal een goed, maar bovenal gezegend 2021 toegewenst!

Algemeen

We bevinden ons als maatschappij en als kerkelijke gemeente momenteel nog in een bijna volledige Lock-down. In ieder geval tot en met 19 januari zijn alle niet zondagse activiteiten in onze gemeente komen te vervallen.

Een week voor die datum horen we van onze overheid of, en in hoeverre er verruiming in de Lock-down kan worden toegestaan. Concreet betekent dit dat van deze KerkVandaag de inhoud korter zal zijn dan anders. Over wat niet doorgaat kun je nu eenmaal niet schrijven, hooguit dat het niet doorgaat. Daarom deze maand geen rubriek over de activiteiten van de maand. Mocht er voor de tweede helft van januari op dit gebied iets te vermelden zijn, dan leest u dat in één van de Gemeentebrieven, want die gaan zeker door.

Gemeenteopbouw

Nog even nagenieten

Wekenlang hebben we met elkaar toegeleefd en toegewerkt naar het feest van Kerst. In heb deze weken als bijzonder ervaren, en dat hoor ik van velen om mij heen. Natuurlijk omdat veel anders ging en moest dan het gewoonlijk gaat en kan, maar vooral omdat we echt met elkaar zijn opgetrokken naar het kind in de kribbe. Mooi en inspirerend was het daarom ook om op de kerstmorgen een kerstgezinsdienst te houden waarin we aankwamen bij de stal en in dat stalbezoek de kinderen en jongeren uit de gemeente een actieve rol hadden. We hebben echt met elkaar kerst gevierd. Een woord van dank is hier op zijn plaats aan allen die zich op zoveel manieren hebben ingezet om er goede weken van te maken. Helemaal passend bij het thema van de kerstnachtdienst: Geef licht! Het goede leven delen. Nu gaan we verder in de kerstkring met de weken van Epifanie, de verschijningen van Jezus in ons midden op de weg naar Pasen.

Primaire Nascholing Predikanten

Op 21 en 22 januari heb ik mijn derde tweedaagse bijeenkomst vanwege de Primaire Nascholing van Predikanten (PNP) in Hydepark, Doorn. In deze twee dagen zal het gaan over: De predikant als leider. 1) Leiderschap in conflicten en 2) Autonoom leiderschap.
Voor iemand als ik die meer van het harmonie- dan van het conflictmodel is en eerder de samenwerking wil zoeken dan de autonomie zal er ongetwijfeld weer veel te leren zijn. Dat heb ik in de eerste twee bijeenkomsten ervaren en verwacht ik ook nu weer te beleven. Hopelijk kunnen we elkaar als beginnend predikanten weer fysiek ontmoeten. Het meeste leer je toch van en aan elkaar. Het is inspirerend om te ervaren hoe elke collega op zijn of haar manier probeert zo goed mogelijk predikant te zijn in en voor hun gemeente. Want dat is natuurlijk het uiteindelijke doel van de PNP. Een investering in de kwaliteit van het vak van predikant. Voor de predikant zelf, maar altijd ten gunste van de gemeente en de wereldwijde kerk.

Inloopuur januari
Vanwege de PNP vervalt het Inloopuur van 28 januari. Op de andere donderdagen ben ik in principe op de vaste tijd in De Schakel en bent u van harte welkom om even bij te praten of gewoon een kopje koffie of thee te komen drinken. Donderdag 7 januari is daarvoor weer de eerst mogelijkheid.

Bij de erediensten

Op zondag 10 januari gaat ds. A. Schrage-Buitenbos uit Ouderkerk aan de Amstel bij ons voor. Het is de tweede zondag van Epifanie. In dit tweede bedrijf van ‘aan het licht komen’ van Jezus, staat zijn doop door Johannes centraal. Zoals Jezus de eerste van velen is die met hem opgewekt zullen worden ten leven, zo was hij ook de eerste van velen die ‘in Zijn naam’ gedoopt zullen worden. Of collega Schrage ook het leesrooster volgt is mij niet bekend.

Zondag 17 januari staat de bruiloft te Kana op het leesrooster. Het eerste optreden van Jezus in het openbaar. Veelzeggend voor de vreugde van het christelijke geloof, vind ik, is dat Jezus juist begint op een bruiloftsfeest. Gelovig vertrouwen is dus primair een bron van vreugde en diepe blijdschap. Goed om dat ook steeds in het achterhoofd te houden.

Zondag 24 januari is bij ons te gast ds. E. Aarsen-Schiering uit Amsterdam Z-O en een week later is er normaliter één van de twee jaarlijks diensten van School en Kerk. Mogelijk dat we daar digitaal een invulling aan kunnen geven. Dat is nu nog niet helemaal duidelijk, maar daarover leest u meer in de Gemeentebrief.

Meeleven

In Memoriam Govert Bras

In de nacht van maandag op dinsdag 22 december is totaal onverwacht ons gemeentelid Govert Bras, Burg. de Voogtlaan 106 overleden. Eén week later, op maandag 28 december zou hij 87 jaar zijn geworden. Govert is bijna zijn leven lang nauw verbonden geweest met zijn echtgenote Gerda Scheenhart. Ze hadden een gelukkig en lang huwelijk, waarin ze vreugde en moeite met elkaar deelden. Samen kregen zij 6 kinderen en meerdere kleinkinderen en achterkleinkinderen. Voor de kinderen, hun partners, klein- en achterkleinkinderen was Govert samen met zijn geliefde Gerda de spil in de familie. “En dan ben je er zomaar ineens niet meer”, schrijft de familie op de rouwkaart. “Een enorme leegte laat je nu al achter”. Tot aan het laatste moment van zijn leven was Govert nauw en hecht verbonden met zijn vrouw, hun kinderen en de klein- en achterkleinkinderen. In het huis aan de Burgemeester de Voogtlaan ontmoeten ouders en kinderen elkaar wekelijks op zaterdagmorgen. Aan die warme bijeenkomsten, met Govert in het midden, is nu opeens een einde gekomen. Ook daar zal hij worden gemist. Velen van ons zullen Govert kennen als een echte Wilnisser. Hier geboren en getogen, had hij na zijn huwelijk samen met Gerda een groentezaak in ons dorp. Ook heeft hij jarenlang met hart en ziel gemusiceerd als toegewijd lid van muziekvereniging Viribus.
Woensdag 30 december hebben we in een dankdienst voor zijn leven definitief afscheid van hem genomen. Aansluitend is hij in de besloten kring van de familie gecremeerd. Laat onze bede zijn dat de God van levenden en van doden, Govert verder draagt in zijn licht en allen troost die rouwen om het sterven van hem die hen zo lief was.

Tot slot

Mede namens Heleen wil ik iedereen binnen en buiten de gemeente hartelijk danken voor alle attenties, kaarten, warme woorden en aandacht die we in diverse vormen ontvingen rond de Kerstdagen en met het oog op het nieuwe jaar. Deze paar zinnen staan in geen verhouding tot alle aandacht die we hebben gekregen, maar daarom zijn ze niet minder gemeend. U allen een goed en gezond nieuwjaar toegewenst. Vrede en het Goede: Bonum et Pax!

Met een hartelijke groet voor jullie allen, van hart tot hart en van deur tot deur, ds. Piet Ravensbergen
Werkdagen - maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Inloopuur in De Schakel – donderdag 14.00 -15.30 uur.

 

Vanuit de taakgroepen

Diaconie

Dienstverlening uit liefde tot God

Volgens een eeuwenoude(?) traditie begin ik dit eerste schrijven in januari met u allen namens de diaconie een heilzaam nieuw jaar toe te wensen. We hopen van harte dat we elkaar in de loop van dit jaar vaker fysiek kunnen ontmoeten en een aantal activiteiten die het afgelopen jaar waren vervallen weer op kunnen pakken.

We willen de collectezakken laten rond gaan en de Maaltijd van de Heer “gezamenlijk” vieren. We willen het verhaal van Alfred Slomp over duurzaamheid met u delen en zien hoe Joost Samsom zijn biologisch bedrijf runt.

Elders in deze KerkVandaag vindt u een ingekomen bericht van De Voedselbank, waarin we hartelijk bedankt worden voor ons project “Product van de Maand”. Dit project is een welkome aanvulling op de goederenontvangst. Fijn dat dit project nu al een aantal jaren zo goed loopt. Dat kan alleen doordat u zo goed bijdraagt. Het zal u niet verbazen dat we hier dan ook dit jaar mee door gaan. Het product voor de maand januari is nog een keer zonnebloemolie en olijfolie. In februari wordt dit deodorant en maandverband/tampons.De diaconale collecte op zondag 10 januari is bestemd voor De Voedselbank (diaconie) omdat er in de maand december een flink gat in het budget geslagen is om de gezinnen in deze feestelijke maand iets extra’s te kunnen geven.

De andere aankomende diaconale collecten zijn:

17 januari: Het Rode Kruis - Corona (diaconie)
Help het Rode Kruis Helpen! Het Rode Kruis helpt tijdens de coronacrisis in Nederland met medische zorg, voedsel, onderdak en psychosociale hulp. Rode Kruis vrijwilligers ondersteunen zorginstellingen, huisartsenposten en GGD‘s en vervoeren coronapatiënten. Ook helpen zij met het uitdelen van voedselpakketten en boodschappenkaarten. 

24 januari: Missionair Nederland PKN (kerk)
Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is. Een moestuin voor de hele buurt. Een mobiel koffietentje voor mensen die een praatje willen. Kerken zijn creatief in het zoeken naar verbinding met hun omgeving. Op allerlei manieren zijn ze van betekenis voor hun dorp of stad en laten ze zien dat het evangelie goed nieuws is voor álle mensen. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt missionair-diaconale initiatieven van gemeenten, want zo zijn we een kerk van betekenis.

De inzameling van de gaven zal voorlopig nog digitaal gaan. Fijn dat u zich het digitaal doneren eigen gemaakt hebt en even trouw als voorheen uw bijdrage blijft geven. De bankrekeningnummers waarop u uw bedrag kunt storten zullen u inmiddels bekend zijn. Zo niet dan kunt u deze vinden in de omslag van de KerkVandaag en in de Gemeentebrief.

Een speciaal bedankje wil ik u persoonlijk geven. In het vorige kerkblad deed ik een oproep voor naaimachines en tot onze verwondering hebben we al vijf machines toegezegd gekregen. Geweldig! Dit is een project wat blijft doorlopen, dus als u in het voorjaar uw zolder gaat opruimen, denk dan aan de jongeren in Sierra Leone wanneer u daar nog een naaimachine tegenkomt.

Een vriendelijke en bemoedigende groet namens de diaconie,
Erika de Bruine

========================================================================

Vacature lijst        

Functie Taakgroep/commissie Contactpersoon
Ouderling of contactpersoon Publiciteit Annemiek Vis
Ouderling Erediensten ds. Piet Ravensbergen
Diaken/jeugddiaken Dienst aan Kerk en Samenleving Erika de Bruine
Meedenker  Vorming en Toerusting ds. Piet Ravensbergen

 

Taizé-viering

‘Een pelgrimage van vertrouwen op aarde’

In een Taizé-viering richten we ons op innerlijke rust. Door het ritme van de gezangen, de stilte en de bijbel lezingen, ontstaat er een vrede waar ruimte is om bij God en jezelf te komen.
De minder bekende liederen worden kort ingestudeerd vanaf 18:45 uur. Zoals gebruikelijk begint de viering om 19:00 uur en na afloop is er koffie. De eerstvolgende viering vindt plaats op 31 januari in de PKN Ontmoetingskerk Wilnis.

Van binnen…..

Bedankjes

Dag broeders en zusters,

Hierbij wil ik graag iedereen hartelijk bedanken voor het vele goede in de afgelopen periode. De lange stoet van mensen die zo druk zijn geweest voor alle mooie diensten; heel veel kaarten met originele verrassingen, de mooie kerstroos.
Eén uitzondering wil ik maken: de dienst op Eeuwigheidszondag waarin Martien, Martin, Ada en Annemieke zo prachtig hebben gezongen, dank jullie wel en voor herhaling vatbaar!
‘k Wens jullie allen Gods zegen en tot ziens!
Veul Hail en Zeeg’n veur 2021
Hartelijke groet, Truus Dronkers

 

Geachte gemeenteleden,

Nu het jaar 2020 voorbij is wil ik u allen heel hartelijk bedanken voor de lieve groeten en goede wensen die ik van u dat jaar mocht ontvangen. Het bewijst dat u aan mij denkt. Ik ben u daar zeer dankbaar voor. Ik vertoefde het afgelopen jaar niet in uw midden. Misschien dat we elkaar dit nieuwe jaar weerzien.
Bijzonder was dat die groeten en goede wensen verpakt waren in fraaie kaarten met foto’s van de omgeving, gemaakt door onze fotograaf. Ik had bijna gezegd Hoffotograaf maar noem haar dan maar Hof van Eden Fotograaf. Vergeleken met zeer veel plekken op deze aarde  wonen we hier in Wilnis immers in het Paradijs.
Ik wens u voor dit nieuwe jaar veel Heil en Zegen en alle goeds, met bovenal een goede gezondheid.

Met hartelijke groeten, en wie weet, tot ziens,
O S. Akkerman

Van buiten……

Voedselbank

Lieve mensen,

Namens de cliënten van de voedselbank wil ik jullie bedanken voor iedere maand weer een product. Omdat de voedselbank afhankelijk is van donaties van anderen is dit keer op keer weer een mooie aanvulling. Fijn dat we vooraf een lijstje mogen aanleveren met producten die het meeste aftrek vinden bij de cliënten of die relatief duur zijn voor ons om zelf te kopen.
De voedselbank hoopt dat de opbrengst, ondanks Corona, onverminderd door gaat. Op dit moment maken er rond de 110 huishoudens gebruik van de voedselbank. Wekelijks halen zij een pakket bestaande uit o.a. verse groente, fruit, vlees, brood en zuivel. Daarnaast kan er door de cliënten zelf een keuze worden gemaakt in onze supermarkt voor de overige producten zoals bijvoorbeeld pasta, rijst, saus, broodbeleg of verzorgingsproducten.
Deze keuze is wekelijks wisselend en is op basis van een puntensysteem waarmee ‘’afgerekend” moet worden.
Op dit moment hebben we geen grote toeloop van mensen die financieel getroffen zijn door de Corona crisis. Zodra de steun van de overheid stopt verwachten we dat dit wel zal gaan gebeuren.

Nogmaals dank voor jullie steun!

Heleen Croonen

===============================================================================

Kerkdiensten  2021

Zolang de door de overheid aangekondigde maatregelen ter voorkoming van besmetting van het coronavirus gelden, zullen er ’s zondags besloten diensten worden gehouden, met een maximum van 30 aanwezigen (vanwege het aantal beschikbare zitplaatsen). Deze diensten zijn te beluisteren en te bekijken via kerkradio en internet, www.pknontmoetingskerkwilnis.nl

Ook de liturgie van deze diensten kunt u op de website vinden.
U klikt hiervoor op Eredienst, links in uw scherm. Hierna klikt u onderaan de tekst op de regel Eredienst ….. van de zondag die u wilt beluisteren en vervolgens ziet u weer onderaan de tekst hoe u de liturgie kunt openen.

Wilt u een bijdrage voor de collecten geven, dan kunt u dit overmaken op de verschillende bankrekeningen van de kerk.

  • Collecten voor de kerk kunt u overmaken op de bankrekening van de kerk, NL39RABO0369603982 t.n.v. Gereformeerde Kerk Wilnis.
  • Collecten voor de diaconie kunt u overmaken op de bankrekening van de diaconie, NL16RABO0369604008 t.n.v. Diakonie Geref. Kerk Wilnis.
  • Collecten voor de ZWO kunt u overmaken op de bankrekening van de ZWO, NL30INGB0003959214 t.n.v Zendingscommissie der Gereformeerde Kerk Wilnis.

Overmaken s.v.p. altijd onder vermelding van het doel dat u wilt steunen en de zondag waarop dit op het rooster staat.

Zondag 10 januari     

10.00 uur                    : ds. A. Schrage-Buitenbos, Ouderkerk a/d  Amstel
Kindernevendienst      : “De Hemel gaat open”, Marcus 1:1-11
Collecten                     : 1. Voedselbank
                                       2. Kerk
Crèche                        : Marijke Nagtegaal
Bloemendienst            : Joke Honig

 

Zondag 17 januari

10.00 uur                    : ds. P. Ravensbergen
Kindernevendienst      : “Het is zover”, Johannes 2:1-11
Collecten         :             1. Corona Werelddiaconaat
                                      2. Gebouwen
Crèche                        : Aartje Verkaik
Bloemendienst            : Pie Lakerveld

 

Zondag 24 januari

10.00 uur                    : ds. E. Aarsen-Schiering,Amsterdam Z.O.
Kindernevendienst      : “Kom, volg mij”, Marcus 1:14-20
Collecten                     : 1. PKN missionair Nederland
                                      2. Kerk
Crèche                        : Anke den Boer en Jolin Polhuis
Bloemendienst            : Ineke Vrielink
 

Zondag 31 januari        Scholendienst

10.00 uur                    : ds. P. Ravensbergen
Kindernevendienst      : “Wie begrijpt dit?”, Marcus 1:21-28
Collecten                     : 1. Scholenproject
                                      2. Plaatselijk jeugdwerk
Crèche                        : Joost de Bruine
Bloemendienst            : Pieta Lettink
 

Zondag 7 februari         Maaltijd van de Heer / Werelddiaconaat

10.00 uur                    : ds. P. Ravensbergen
Kindernevendienst      : “Duizend volgers”, Marcus 1:29-39
Collecten                     : 1. ZWO Myanmar
                                       2. Gebouwen
Crèche                        : Femke Immerzeel
Bloemendienst            : Janni van Ankeren

 

Agenda

Maandag 18 januari

  • Kerkenraadvergadering

Dinsdag 26 januari

  • Laatste dag inleveren kopy, vóór 18.00 uur  de volgende is op 23 februari

Zondag 31 januari

  • Taizé viering, PKN Ontmoetingskerk, Wilnis

Maandag 1 februari

  • ​Moderamenvergadering

Uitgelicht

Binnenkort

geen upcoming events