Regels m.b.t. het bijwonen van diensten

Onderstaand de belangrijkste regels uit het protocol van de PKN Ontmoetingskerk Wilnis, waaraan u zich dient te houden als u een kerkdienst bezoekt (het gehele protocol vindt u op de website van de kerk):

 • U kunt uitsluitend via de hoofdingang van de kerk binnenkomen. Bij de ingang staat een coördinator die u welkom heet en enkele vragen m.b.t. uw gezondheid zal stellen. Tevens zal hij/zij uw naam noteren op een presentielijst (dit is verplicht i.v.m. mogelijk noodzakelijk contactonderzoek).
 • Bij de ingang van de kerk zijn ontsmettingsmiddelen aanwezig.
 • Na de dienst wordt geen koffie gedronken.
 • In de hal van de kerk staat de koster die u uw plaats zal wijzen.
 • Banken waar geen mensen mogen zitten om de 1.5 mtr. te waarborgen zijn afgesloten. Met stickers is aangegeven waar u op een bank kunt plaatsnemen (zie hiervoor ook het protocol). U dient binnen de stippen plaats te nemen om de 1.5 mtr. afstand naar het gangpad te waarborgen.
 • Gemeenteleden komen via de hoofdingang naar binnen, de kerkzaal wordt gevuld vanaf de eerste rij banken; het verlaten van de kerkzaal gebeurt in omgekeerde richting, dus eerst de achterste bank enz. U dient de kerkzaal uitsluitend via de hoofdingang te verlaten. De koster zal een seintje geven wanneer u de kerk kunt verlaten.
 • De voorste bank in het middenschip en het zijschip aan de kant van de pastorie is gereserveerd voor de dienstdoende ambtsdragers en medewerkers aan de eredienst.
 • Er wordt niet gezongen tijdens de eredienst. 
 • Tijdens de dienst wordt niet gecollecteerd.
 • Om 09.45 uur begint de uitzending via internet en kerkradio, er zal dan inleidend orgelspel klinken. Vanaf dat moment is iedereen stil, omdat de microfoons opengaan. In stilte bereiden we ons voor op de dienst. Onnodig geluid wordt thuis als erg storend ervaren. Houd daar dus rekening mee.
 • Na de dienst zal uittredend orgelspel klinken, u wordt vriendelijk verzocht na de zegen weer te gaan zitten tot het orgelspel is geeindigd (en de microfoons en de camera weer gesloten zijn) en de koster een seintje geeft dat u de kerk kunt verlaten.

 

Namens de kerkenraad wens ik u een goede dienst toe.

Annemiek Vis
scriba

Uitgelicht

Binnenkort

geen upcoming events